Κόστος & Τρόπος Αποστολής – Παράδοσης

(ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ – COURIER)

 

Παράδοση και Ευθύνη.

Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται από τους συνεργαζόμενους με την ΑΡΟΜΚΑ ταχυμεταφορείς στη διεύθυνση παράδοσης, που εσείς έχετε δηλώσει κατά την συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας και εμφανίζεται στο Έντυπο Παραγγελίας. Δεν γίνονται παραδόσεις σε ταχυδρομικές θυρίδες. Είναι σημαντικό τα στοιχεία της διεύθυνσης να είναι απολύτως ορθά. Παρακαλούμε να είστε ακριβείς σχετικά με το πού θα θέλατε να παραδοθούν τα παραγγελθέντα προϊόντα, αν δεν βρίσκεστε στη διεύθυνση παράδοσης. Εάν από υπαιτιότητά σας καθυστερήσει η παράδοση, η ευθύνη μας λήγει κατά την ημερομηνία που συμφωνήθηκε να σας παραδοθεί η παραγγελία. Μόλις τα εμπορεύματα παραδοθούν σύμφωνα με τις οδηγίες αποστολής σας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτά. Η ευθύνη μας εκτός από βλάβες που οφείλονται σε δική μας αμέλεια ή οφείλονται σε ελαττωματικό προϊόν, σταματάει αφής στιγμής παραδοθούν τα προϊόντα σε εσάς.

Ειδικά για παράδοση εμπορευμάτων εκτός Ελλάδας η ευθύνη καθώς και το όποιο κόστος πιστοποίησης και εκτελωνισμού των εμπορευμάτων βαρύνει αποκλειστικά τον εκάστοτε πελάτη. Επιστροφές για λόγους που αφορούν την πιστοποίηση ή τον εκτελωνισμό δεν γίνονται δεκτές και τα μεταφορικά επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

 

Κόστος Αποστολής Προϊόντων

Το κόστος αποστολής, όλων των προϊόντων που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας επιβαρύνουν τον εκάστοτε πελάτη σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Για παραγγελίες που αφορούν αγορές άνω του ποσού των τριάντα πέντε (35) ευρώ εντός Ελλάδος, το κόστος αποστολής καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από την ΑΡΟΜΚΑ. Αν το εν λόγω ποσό είναι μικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε (35) ευρώ, το κόστος αποστολής των προϊόντων επιβαρύνουν τον εκάστοτε πελάτη με σταθερή χρέωση τρία (3) ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τις πόλεις εντός Ελλάδος που δεν υπάρχει έδρα του ταχυμεταφορέα καθώς και σε ορισμένα απομακρυσμένα νησιά ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον χρέωση. Εάν η παραλαβή γίνει από το κατάστημα του ταχυμεταφορέα το οποίο δεν θεωρείται δυσπρόσιτο τότε δεν υπάρχει καμία επιπλέον χρέωση.

Για παραγγελίες που αφορούν αγορές άνω του ποσού των πενήντα πέντε (55) ευρώ εκτός Ελλάδος, το κόστος αποστολής καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από την ΑΡΟΜΚΑ. Αν το εν λόγω ποσό είναι μικρότερο ή ίσο των πενήντα πέντε (55) ευρώ, το κόστος αποστολής των προϊόντων επιβαρύνουν τον εκάστοτε πελάτη με σταθερή χρέωση δώδεκα (12) ευρώ.

 

Χρόνος Εκτέλεσης της Παραγγελίας – Παράδοση των προϊόντων

Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας και αποστολής των προϊόντων, μετά τον έλεγχο και την επιβεβαίωση της παραγγελίας από το σύστημα μας, είναι από μια έως τρεις εργάσιμες ημερολογιακές ημέρες, οπωσδήποτε πάντως εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της παραγγελίας σας και την αποδοχή της από εμάς.

 

Ακύρωση λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης

Κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων σε σχέση με την παράδοση. Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης από υπαιτιότητα της ΑΡΟΜΚΑ, θα σας επιστραφεί οποιοδήποτε ποσό έχετε ήδη καταβάλει, καθώς και τα τυχόν καταβληθέντα από εσάς έξοδα επιστροφής των προϊόντων.
 

Έλεγχος προϊόντων και βλάβες κατά την μεταφορά

H ΑΡΟΜΚΑ ουδεμία ευθύνη φέρει, για οποιαδήποτε καθυστέρηση οφείλεται στον ταχυμεταφορέα, που έχει αναλάβει την αποστολή των παραγγελλόμενων προϊόντων, ή τυχόν ζημιά προκληθεί κατά την αποστολή της παραγγελίας. Μετά από την παραλαβή υποχρεούστε να ελέγξτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών τα προϊόντα και να μας ενημερώσετε σχετικώς, έτσι ώστε σε περίπτωση ζημιάς, να μπορούμε να αναζητήσουμε την νόμιμη αποζημίωση από τους ταχυμεταφορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Μετά την διαπίστωση και τον έλεγχο της ζημιάς, θα σας αποστείλουμε νέο προϊόν, ίδιο με αυτό που παραγγείλατε. Στην περίπτωση αυτή το κόστος αποστολής θα καλύπτεται από την ΑΡΟΜΚΑ.